Genel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu         : Balıkesir Toplu Taşıma

Adres                         : Ege Mah. Tarlabaşı Cd. Karesi AVM Sit. No:8/A Karesi/Balıkesir

 

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK’nın 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKK’nın 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi işbu aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. 

Balıkesir Toplu Taşıma (“BTT”) veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili kişilerin kişisel verilerinin; işbu aydınlatma metni çerçevesinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini bildirmekteyiz. KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmiş kişisel verilerinizin yok edilebilecek, silinebilecek yahut anonim hale getirilerek imha edilebilecektir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel Veri: BTT’ın işbu aydınlatma metni kapsamında el edeceği, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili gerçek kişilerin kimliğini doğrudan veya herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda dolaylı olarak gösteren her türlü bilgidir.

BTT tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde genel itibariyle; müşteri ilişkilerinin kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iç ve dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, siparişlerin, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, finans ve muhasebe operasyonlarının yürütülmesi, hukuki, sözleşmesel ya da tabi olduğumuz iç ve dış prosedürlere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin yanıtlandırılması, sunulan ürün ve hizmetlere yönelik değerlendirme, itibar yönetimine ve pazarlama odaklı veri analitiği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlar (“Amaçlar”) için işlenebilecektir:

• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,

• Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirketimizin hizmetlerinden yararlanan üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde işlenen/işlenebilecek kişisel verileriniz:

  1. Kimlik (Ad, Soyad, Anne/Baba Adı, Uyruk, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi T.C. Kimlik Numarası, İmza Bilgisi olmak üzere; kimlik ve ehliyette bulunan tüm kişisel veriler)
  2. İletişim (Telefon, Adres, E-Mail)
  3. Lokasyon (Faaliyetlerimizi yürütmekte olduğumuz otobüslerde yolculuk sırasında elde edilen konum bilgileri.)
  4. Görsel Veriler (Faaliyetlerimizin Yürütüldüğü Alanlardaki Kamera Kayıtları)
  5. İşitsel Veriler (Faaliyetlerimizi yürütmekte olduğumuz araçlardaki kameralarda bulunan ses kayıtları, irtibat numaramız ile yapmış olduğunuz görüşmelere ilişkin ses kayıtları.)
  6. Hukuk işlemler için gerekli ve rızanız ile paylaşmış olduğu diğer kişisel veriler
  7. Özel Nitelikli Kişisel Veri (Eski Nüfus Cüzdanındaki Din Bilgisi, Ehliyetteki Kan Grubu, Adli Sicil Kaydı, Aşı Kartı, PCR, Antijen Testi Sonuçları)
  8. Finansal Veriler (Findeks Raporu, Banka Hesap Bilgileri ve bağlantılı işlem bilgileri kapsamında: Satın alınan ürün veya hizmet, Satış bedeli, KDV, Ödeme kanalı, Fatura Unvanı, Fatura Adresi, Fatura Vergi Dairesi, Fatura Vergi Numarası)
  9. İşlem Güvenliği Verileri (IP adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Diğer trafik kayıt verileri -bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı-)

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak kişisel verileriniz yukarıda belirtilen genel amaçların yanı sıra aşağıda belirtmekte olduğumuz amaçlarla işlenebilmektedir:

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçleri ile mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ile yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi, otobüs rezervasyonları dâhil organizasyon ve etkinlik yönetimi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi.

Şirketimiz ile akdedilen sözleşmelerin tarafı (iş ortağı, alt işveren, tedarikçi vb.) gerçek kişilerden veya tüzel kişi yetkililerinden olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz:

  1. Kimlik (Ad, Soyad, Anne/Baba Adı, Uyruk, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi T.C. Kimlik Numarası, İmza Bilgisi olmak üzere; kimlik, imza sirküleri ve ehliyette bulunan tüm kişisel veriler)
  2. İletişim (Telefon, Adres, E-Mail)
  3. Görsel Veriler (İşyeri Kamera Kayıtları)
  4. Finansal Veriler (Fatura Bilgileri, Vergi Numarası, IBAN, Banka Hesap Bilgileri, Findeks Raporu)
  5. Diğer (Araç plakası, Genel Kurul Oyları, E-İmza, İmza Sirküsü)
  6. Özel Nitelikli Kişisel Veri (Sağlık Beyanları, Adli Sicil Kaydı)

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak kişisel verileriniz yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçların yanı sıra aşağıda belirtmekte olduğumuz amaçlarla işlenebilmektedir:

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, sözleşme süreçlerinin ve hukuki yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ihalelere katılım süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi.

 • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde ise; Kimlik (Ad, Soyad), Görsel (Kamera Kayıtları) verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği ve veri güvenliği süreçlerinin yürütülmesi. faaliyetlerin mevzuata ve şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda; yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla elde edilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilecektir. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasında, tüm ilgili mevzuatlar uygun ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek amacıyla bu süreçleri yürütmekteyiz.

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun’da istisna olarak açık rıza aranmayacak durumlar belirtilmektedir. “Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler BTT tarafından işlenebilecektir. Kişisel verileri işleme yöntemleri ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle ve açık rızanız dahilinde veriler işlenebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız sürelerin sona ermesiyle birlikte Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Söz konusu veri saklama süreleri için ayrıntılı bilgiye “www.satis.balıkesirulasim.com.trweb adresinde bulunan “Kişisel Veri İşleme, Koruma, Saklama ve İmha” politikamızdan ulaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili diğer kurumlara,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara aktarım yapılabilmektedir.
 • Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Söz konusu veri aktarımları için ayrıntılı bilgiye, “https://www.satis.balıkesirulasim.com.tr web adresinde bulunan “Kişisel Veri İşleme, Koruma, Saklama ve İmha” politikamızdan ulaşılabilmektedir

 

 1. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.satis.balıkesirulasim.com.tr isimli web sitesinde yer alan Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu doldurularak ya da danışmadan fiziki olarak alınıp doldurularak; yukarıda yer alan BTT adresine elden ıslak imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek yahut şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış “Word veya PDF” uzantılı dosyayı aşağıdaki kep adreslerine e-posta ile göndermeniz halinde; BTT talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BTT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

 1. İSTİSNALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.